ประเมินตัวชี้วัดศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Scorecard)

โปรดระบุหมายเลข ตั้งแต่ 1-5 ลงในช่องประเมินแต่ละครั้ง โดยประเมินให้ตรงกับสถานะของบริษัท

โปรดอ่านรายละเอียดก่อนทำแบบประเมิน คลิ๊กที่ปุ่ม

ด้านที่ 1 : การจัดทำกลยุทธ์การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ด้านที่ 2 : การวางแผนและการดำเนินการพัฒนาตามแผนกลยุทธ์
ด้านที่ 3 : การวัดประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ด้านที่ 4 : การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ข้อมูลผู้ประเมิน