About Us : เกี่ยวกับเรา

School of Logistics and Management
โรงเรียนโลจิสติกส์และการจัดการ

เพราะ โลจิสติกส์ ไม่ใช่แค่ "การขนส่ง"

          ในยุคปัจจุบันภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไทยยังขาดบุคลากรด้านโลจิสติกส์ การบริหารโซ่อุปทาน การบริหารคลังสินค้า การจัดการขนส่งสินค้า และการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ที่จะช่วยพัฒนาทุกธุรกิจให้เติบโต ดร. คำนาย อภิปรัชญาสกุล ผู้ก่อตั้งโรงเรียนโลจิสติกส์และการจัดการ จึงได้มีแนวคิดจัดตั้งโรงเรียนด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาวงการธุรกิจโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ในการออกแบบแผนพัฒนาบุคลากรแบบองค์รวมและแบบเฉพาะองค์กรธุรกิจ พัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร เพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจให้เกิดการพัฒนาทีมงานแบบครบวงจร สามารถเพิ่มกำไร และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ รวมไปถึงให้คำปรึกษาทางธุรกิจที่สร้างการแข่งขัน และต่อยอด พัฒนา หาโอกาสทางธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตแบบยั่งยืน

          โรงเรียนโลจิสติกส์และการจัดการ โดย บจก. โลจิสติกส์ คอนซัลแตนท์ ได้ลงนามร่วมกับ Logistics Training International Limited ซึ่งเป็นศูนย์อบรมในประเทศอังกฤษ และได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก The Institute of Logistics and Transport ,United Kingdom ให้พัฒนาวิชาชีพโลจิสติกส์และการจัดการด้านซัพพลายเชนในต่างประเทศ โดยประเทศไทยได้รับอนุญาตเป็นประเทศที่ 3 ในภูมิภาคอาเซียน และเป็นประเทศที่ 9 ของโลก

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงเรียนโลจิสติกส์และการจัดการ

        1. สนับสนุนพรรครัฐบาลและเอกชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

        2. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ที่เน้นการปฏิบัติงาน

        3. เปิดสอน อบรม และสัมมนา แก่ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

        4. พัฒนาบุคลากรเฉพาะกลุ่มภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

        5. พัฒนาวิชาชีพด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อยกระดับ ให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล

        6. วิจัยและพัฒนางานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยร่วมกับสถาบันวิจัยในเครือข่ายทั่วโลก

โดยได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเลขที่ กร. 46/2556 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ถือว่าเป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกที่ได้รับใบอนุญาตให้เปิดสอนด้านโลจิสติกส์ การจัดการขนส่งสินค้า และการจัดการคลังสินค้า ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนปี 2550

Previous slide
Next slide

การบริการ : Service

        1. จัดอบรม และสัมมนา แกะภาครัฐและเอกชน ก็เผยแพร่หลักสูตรด้านโลจิสติกส์และส่งอุปส์ โดยความร่วมมือจาก Logistics Training International Limited
        2. พัฒนาบุคลากรภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง (นำค่าใช้จ่ายไปใช้สิทธิ์ลดภาษีได้ 200%)
        3. ให้บริการที่ปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาองค์กรด้านโลจิสติกส์-โซ่อุปทาน , ค้าส่ง-ค้าปลีก , ระบบเฟรนไซส์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
        4. เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้จากผู้ประกอบวิชาชีพ สถานประกอบการ ผู้ให้บริการ และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการโลจิสติกส์ คลังสินค้า การขนส่ง สารสนเทศ และโซ่อุปทานผ่านวารสาร Warehouse-Transport-Manufacturing FOCUS
        5. ร่วมมือกับสถาบันของภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และสถานประกอบการ ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้อง
        6. ศึกษาดูงานหน่วยงานชั้นนำ (Best Practice) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่
        7. จัดพิมพ์และจำหน่าย นักศึกษา ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และสาขาที่เกี่ยวข้อง ฉบับภาษาไทย
        8. วิจัยและพัฒนางานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของไทย ร่วมกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่าง ๆ