ขอบคุณสำหรับการตอบ แบบประเมินตัวชี้วัดศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Scorecard)