หลักสูตรวิชา การจัดการขนส่งสินค้า

ระยะเวลารวมตลอดหลักสูตร ใช้เวลา  96 ชั่วโมง

คุณสมบัติของผู้เรียน

  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป 
  2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี 
จุดประสงค์
  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการขนส่ง
  2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะเกี่ยวกับการจัดการขนส่ง
  3. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการขนส่ง
  4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ

รายการสอน

บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปในการขนส่ง  (ใช้เวลาเรียน 8 ชั่วโมง)
        1.1 จริยธรรมของผู้ปฎิบัติงานขนส่ง   
        1.2 บทนำในการขนส่ง
        1.3 ลักษณะทั่วไปของการขนส่งสินค้า
        1.4 การขนส่งกับการกระจายสินค้า และโลจิสติกส์

บทที่ 2 การดำเนินงานและการบริหารขนส่ง  (ใช้เวลาเรียน 24 ชั่วโมง)
        2.1 ภาพรวมการบริหารขนส่ง
        2.2 ปฏิบัติการงานขนส่ง
        2.3 การเลือกวิธีการขนส่ง 
        2.4 การจัดการขนส่งแบบเต็มคันรถ และไม่เต็มคันรถ     
        2.5 การบริหารเส้นทางการขนส่งสินค้า
        2.6 การจัดวางและเคลื่อนย้ายสินค้า
        2.7 การบริหารกลุ่มยานพาหนะ(Fleet Management)
        2.8 การจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงในการขนส่ง

บทที่ 3 ยานพาหนะและอุปกรณ์สำหรับยกสินค้า  (ใช้เวลาเรียน 24 ชั่วโมง)
        3.1 ชนิดของยานพาหนะบนถนน
        3.2 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานขนส่ง
        3.3 การเลือกรถยนต์ในการขนส่ง
        3.4 อุปกรณ์สำหรับยกสินค้าสำหรับยานพาหนะ
        3.5 การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและพาหนะในการขนส่ง
        3.6 ปฏิบัติการความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า
        3.7 การควบคุมคุณภาพในการขนส่งสินค้า

บทที่ 4 เอกสาร พิธีการ และเทคโนโลยีในการขนส่ง  (ใช้เวลาเรียน 12 ชั่วโมง)
        4.1 เอกสารและพิธีการที่เกี่ยวข้องกับงานขนส่ง
        4.2 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับงานขนส่ง
        4.3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอื่น(GPS/Barcode/RFID)
        4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากสารสนเทศ

บทที่ 5 การวัดผลการดำเนินงานขนส่ง  (ใช้เวลาเรียน 12 ชั่วโมง)
        5.1 การวัดผลงานการขนส่ง
        5.2 การจัดการต้นทุนการขนส่ง

บทที่ 6 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการขนส่ง (ใช้เวลา 16 ชั่วโมง)
        6.1 ศึกษาดูงานกิจการขนส่งสินค้า        
        6.2 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการขนส่ง

Mobirise
Address

75 Bang Chan, Khlong Sam Wa, Bangkok 10510, Thailand

Contacts

Email: schooloflogistics75@gmail.com
anl_style@hotmail.com
Phone: 02-175-2986-7
Mobile: 063-218-4998
Fax: 02-175-3499

Design a free website with Mobirise