Mobirise

เปิดอบรมหลักสูตรโลจิสติกส์หรับผู้ประกอบการ

ประชาสัมพันธ์.!!!โรงเรียนโลจิสติกส์และการจัดการ เปิดอบรมหลักสูตรโลจิสติกส์หรับผู้ประกอบการ โดยหลักสูตรทั้งหมดได้รับการอนุมัติและการควบคุมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จากกระทรวงศึกษาธิการ สนใจสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมตามเอกสารประชาสัมพันธ์

Mobirise

เปิดสอนหลักสูตรโลจิสติกส์สำหรับที่ปรึกษา

📌เปิดสอนหลักสูตรโลจิสติกส์สำหรับที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Supply Chain Logistics Consultant) รุ่นที่ 8
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล (FCILT, ESLog, CPIM, SCORMaster) และทีมงานอาจารย์ผู้มีประสบการณ์และคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษามากกว่า 20 ปี
หลักสูตร 3 หลักสูตร
👍 รับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนหลักสูตรละ 15 คนต่อรุ่น
ราคา 49,000 บาทต่อคน (สามารถแบ่งชำระได้ 4 งวด)
➡️ ระยะเวลารวมตลอดหลักสูตร 18 วัน ได้รับใบประกาศจากโรงเรียนโลจิสติกส์และการจัดการ
➡️ แนะนำช่องทางการประกอบวิชาชีพที่ปรึกษาแบบมืออาชีพ รวมถึงการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไทย

Mobirise

ดาวน์โหลดคู่มือการให้บริการและหลักสูตรการเรียนการสอน

Logistics and supplychain management
Traning & consulting service

Our Clients

Mobirise
Address

75 Bang Chan, Khlong Sam Wa, Bangkok 10510, Thailand

Contacts

Email: schooloflogistics75@gmail.com
Phone: 02-175-2986-7
Fax: 02-175-3499

Made with Mobirise builder