School of Logistics and Management
โรงเรียนโลจิสติกส์และการจัดการ

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาวงการธุรกิจโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทั้งการออกแบบแผนพัฒนาบุคลากรแบบองค์รวมและแบบเฉพาะ 
พัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติการ การจัดการคลังสินค้า การจัดการขนส่ง และการจัดการโลจิสติกส์ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร เพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์ โซ่อุปทาน และภาคอุตสาหกรรม ให้เกิดการพัฒนาทีมงานแบบครบวงจร ให้สามารถเพิ่มกำไร และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ รวมไปถึงให้คำปรึกษาทางธุรกิจที่สร้างการแข่งขัน และต่อยอด พัฒนา หาโอกาสทางธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตแบบยั่งยืน

บริการของเรา

Our service for everyone

เนื้อหาหลักสูตร

Logistics

การจัดการโลจิสติกส์
Logistics Management

Warehousing

การจัดการคลังสินค้า
Warehouse Management

Transportation

การจัดการขนส่งสินค้า
Transportation Management

Inventory

การจัดการสินค้าคงคลัง
Inventory Management

Purchasing

การจัดการการจัดซื้อ
Purchasing Management

Distribution

การจัดการกระจายสินค้า
Distribution Management

Material

การจัดการวัสดุ
Materials Management

Resources

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Resources Management

SCM

การจัดการโซ่อุปทาน
Supply Chain Management

BusinessMNG

การจัดการค้าปลีก
Business Management

Professional Courses

หลักสูตรพิเศษ
Professional Courses

รูปแบบการอบรมและพัฒนา

LearningTypes

Our Clients

School of Logistics
Address

โรงเรียนโลจิสติกส์และการจัดการ
75 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

75 Bang Chan, Khlong Sam Wa, Bangkok 10510, Thailand

Contacts

Email: schooloflogistics75@gmail.com
Phone: 02-175-2986-7
Fax: 02-175-3499

AI Website Creator