หลักสูตรวิชา การจัดการคลังสินค้า 

ระยะเวลารวมตลอดหลักสูตร ใช้เวลา 96 ชั่วโมง 

คุณสมบัติของผู้เรียน

  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
  2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี 
จุดประสงค์
  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการคลังสินค้า
  2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะเกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้า 
  3. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการคลังสินค้า
  4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ

รายการสอน

บทที่ 1 ลักษณะทั่วไป   (ใช้เวลาเรียน 8 ชั่วโมง)
        1.1 จริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานคลังสินค้า
        1.2 บทนำของการจัดการคลังสินค้า
        1.3 การคลังสินค้า การกระจายสินค้า และการจัดการโลจิสติกส์
        1.4 ความสำคัญของการคลังสินค้า
        1.5  ประเภทคลังสินค้า

บทที่ 2 การดำเนินงานและการบริหารการคลังสินค้า   (ใช้เวลาเรียน 24 ชั่วโมง)
        2.1 ปฏิบัติการงานคลังสินค้า
        2.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคลังสินค้า
        2.3 การเลือกทำเลที่ตั้ง
        2.4 การควบคุมสินค้าคงคลัง   
        2.5 ระบบบอกตำแหน่งเก็บสินค้า
        2.6 การคำนวณความต้องการเนื้อที่
   
บทที่ 3 สิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องมือ และอุปกรณ์คลังสินค้า (ใช้เวลาเรียน 12 ชั่วโมง)
        3.1 สิ่งอำนวยความสะดวกในคลังสินค้า
        3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์คลังสินค้า
        3.3 ความปลอดภัยในงานคลังสินค้า

บทที่ 4 เอกสารและเทคโนโลยีในการคลังสินค้า    (ใช้เวลาเรียน 12 ชั่วโมง)
        4.1 การใช้เอกสารคลังสินค้า
        4.2 สัญญาเก็บสินค้าในคลังสินค้า
        4.3 โปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับงานคลังสินค้า
        4.4 เทคโนโลยีสารสนเทศอื่นในคลังสินค้า

บทที่ 5 การวัดผลการดำเนินงานขนส่ง     (ใช้เวลาเรียน 12 ชั่วโมง)
        5.1 การวัดผลงานการคลังสินค้า
        5.2 มาตรการควบคุมการดำเนินงาน
        5.3 การพัฒนาคุณภาพงานคลังสินค้า  
        5.4 การจัดการต้นทุนคลังสินค้า 
      
บทที่ 6 การจัดการคลังสินค้าสาธารณะ    (ใช้เวลาเรียน 12 ชั่วโมง)
        6.1 การวิเคราะห์ปัจจัยในการวางแผนจัดตั้งคลังสินค้าสาธารณะ
        6.2 การจัดการองค์การ
        6.3 ขั้นตอนการจัดตั้งคลังสินค้า และจัดเอกสาร
        6.3 การจัดการเอกสารคลังสินค้าสาธารณะ

บทที่ 7 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการคลังสินค้า    (ใช้เวลา 16 ชั่วโมง)
        7.1 การศึกษาดูงาน กิจการคลังสินค้า และกระจายสินค้า
        7.2 ปฏิบัติการประสบการณ์วิชาชีพการจัดการคลังสินค้า

Mobirise
Address

75 Bang Chan, Khlong Sam Wa, Bangkok 10510, Thailand

Contacts

Email: schooloflogistics75@gmail.com
anl_style@hotmail.com
Phone: 02-175-2986-7
Mobile: 063-218-4998
Fax: 02-175-3499

mobirise.com web builder