• หน้าแรก
 • เกี่ยวกับ SLM
 • การสมัครเรียน
 • หลักสูตรและการสอน
 • สมัครสมาชิก
 • หลักสูตรอบรมระยะสั้น
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • ตำรา
 • ติดต่อเรา
ปณิธาน/วิสัยทัศน์


โรงเรียนโลจิสติกส์และการจัดการ  เป็นสถาบันที่สร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐานสูง ควบคู่กับการมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีที่สุดของประเทศไทย

 

 1. ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึก ให้มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นเฉพาะด้าน ทั้งแนวดิ่งและแนวกว้างเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
 3. จัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเพียงพอ
 4. ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
 5. บริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและมีการดำเนินการตามโครงการ/งานและกิจกรรม

 


 1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
 2. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
 3. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
 4. ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต
 5. ผู้บริหาร/ผู้สอน/ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
 6. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
 7. พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น
 8. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
 9. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามที่กำหนด
 10. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

 

 

โรงเรียนโลจิสติกส์และการจัดการ
อาคารอภิปรัญชญาสกุล 75 ถนนปัญญาอินทรา
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
แก้ไขเพจ
โทรติดต่อ
Tel: 02-175-2986-7
Fax: 02-175-3499