• หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ SLM
  • การสมัครเรียน
  • หลักสูตรและการสอน
  • สมัครสมาชิก
  • หลักสูตรอบรมระยะสั้น
  • ข่าวสารและกิจกรรม
  • ตำรา
  • ติดต่อเรา
ประกาศนียบัตรวิชาการจัดการขนส่งสินค้าระยะเวลารวมตลอดหลักสูตร       ใช้เวลา   96  ชั่วโมง

คุณสมบัติของผู้เรียน  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

                                      ขึ้นไป

                                     2. อายุไม่ต่ำกว่า  18  ปี

จุดประสงค์         1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการขนส่ง

                    2.  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะเกี่ยวกับการจัดการขนส่ง

                    3.  เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการขนส่ง

                    4.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ

รายการสอน

บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปในการขนส่ง (ใช้เวลาเรียน  8 ชั่วโมง)

     1.1 จริยธรรมของผู้ปฎิบัติงานขนส่ง                                             

              1.2  บทนำในการขนส่ง                                                                           

              1.3  ลักษณะทั่วไปของการขนส่งสินค้า                                                     

              1.4  การขนส่งกับการกระจายสินค้า และโลจิสติกส์                                      

บทที่ 2 การดำเนินงานและการบริหารขนส่ง  (ใช้เวลาเรียน 24 ชั่วโมง)

              2.1  ภาพรวมการบริหารขนส่ง                                                                             

              2.2  ปฏิบัติการงานขนส่ง                                                                                     

              2.3  การเลือกวิธีการขนส่ง                                                                                   

              2.4  การจัดการขนส่งแบบเต็มคันรถ และไม่เต็มคันรถ                               

              2.5  การบริหารเส้นทางการขนส่งสินค้า                                                                 

              2.6  การจัดวางและเคลื่อนย้ายสินค้า                                            

              2.7  การบริหารกลุ่มยานพาหนะ(Fleet Management)                                

              2.8 การจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงในการขนส่ง                                                           

บทที่ 3 ยานพาหนะและอุปกรณ์สำหรับยกสินค้า  (ใช้เวลาเรียน  24 ชั่วโมง)

              3.1  ชนิดของยานพาหนะบนถนน                                                                         

              3.2  กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานขนส่ง                                          

              3.3  การเลือกรถยนต์ในการขนส่ง                                                                       

              3.4  อุปกรณ์สำหรับยกสินค้าสำหรับยานพาหนะ                             

              3.5  การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและพาหนะในการขนส่ง                         

              3.6  ปฏิบัติการความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า                                       

              3.7  การควบคุมคุณภาพในการขนส่งสินค้า                                                           

บทที่ 4 เอกสาร  พิธีการ และเทคโนโลยีในการขนส่ง  (ใช้เวลาเรียน  12 ชั่วโมง)

              4.1  เอกสารและพิธีการที่เกี่ยวข้องกับงานขนส่ง                                        

              4.2  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับงานขนส่ง                                

              4.3  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอื่น(GPS/Barcode/RFID)             

              4.3  การวิเคราะห์ข้อมูลจากสารสนเทศ                                       

บทที่ 5 การวัดผลการดำเนินงานขนส่ง  (ใช้เวลาเรียน  12 ชั่วโมง)

              5.1  การวัดผลงานการขนส่ง                                                                              

              5.2  การจัดการต้นทุนการขนส่ง                                                                           

บทที่ 6 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการขนส่ง (ใช้เวลา 16 ชั่วโมง)

              6.1  ศึกษาดูงานกิจการขนส่งสินค้า           

              6.2  ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการขนส่ง  


การวัดและประเมณผลการศึกษา

                  - สัดส่วนภาคทฤษฎี : ภาคปฏิบัติคติดเป็นร้อยละ 40 : 60

                  - เกณฑ์การตัดสิน ร้อยละ 70

                  - ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

โรงเรียนโลจิสติกส์และการจัดการ
อาคารอภิปรัญชญาสกุล 75 ถนนปัญญาอินทรา
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
แก้ไขเพจ
โทรติดต่อ
Tel: 02-175-2986-7
Fax: 02-175-3499