• หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ SLM
  • การสมัครเรียน
  • หลักสูตรและการสอน
  • สมัครสมาชิก
  • หลักสูตรอบรมระยะสั้น
  • ข่าวสารและกิจกรรม
  • ตำรา
  • ติดต่อเรา
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา            ที่ประเทศอังกฤษได้มีการพัฒนาวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ แบบเป็นระบบในปี 1963 (2506)   หรือประมาณ 40 ปีที่ผ่านมา ในนาม The Institute of  Logistics   ซึ่งเป็นสถาบันที่พัฒนาวิชาชีพ นักโลจิสติกส์  และในปี 2543  Chartered of Transport  ได้รวมกับ  The Institute of  Logistics     และเปลี่ยนชื่อเป็น The Institute of  Logistics and Transport  (ILT)  ปัจจุบัน เป็นองค์กรภายใต้พระบรมราชินูปถัมภ์แห่งประเทศอังกฤษ เราจะเห็นวิวัฒนาการของการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องมายาวนาน ซึ่งการพัฒนาวิชาชีพจะร่วมมือกับสถาบันฝึกอบรม และสถาบันการศึกษามากกว่า 60 สถาบันในประเทศอังกฤษเพื่อดำเนินการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

           บริษัท โลจิสติกส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ได้ลงนามเพื่อสร้างความร่วมมือกับ  Logistics Training International Limited  ภายใต้  The People Development Group Public Company Limited ซึ่งเป็นศูนย์อบรมในประเทศอังกฤษ และพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ ของ The Institute of  Logistics and Transport ,United Kingdom  ให้พัฒนาวิชาชีพโลจิสติกส์ และการจัดการด้านซัพพลายเชนในต่างประเทศ  โดยประเทศไทยได้รับอนุญาตเป็นประเทศที่ 3 ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์   และเป็นประเทศที่ 9 ของโลก  โดยมีพิธีลงนามร่วมลงทุนในวันที่ 25 สิงหาคม พุทธศักราช  2544

            ในยุคปัจจุบันอุตสาหกรรมไทยยังขาดบุคลากรระดับปฏิบัติการ ด้านโลจิสติกส์  การบริหารคลังสินค้า และการจัดการขนส่งสินค้าทางบก  ดร. คำนาย อภิปรัชญาสกุล  ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท วีอีเอฟ   จึงได้มีแนวคิดในการที่จะจัดตั้งโรงเรียนโลจิสติกส์และการจัดการ  โดยมอบหมายให้ บริษัท โลจิสติกส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ขอจัดตั้ง วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงเรียนเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติการการจัดการคลังสินค้า การจัดการขนส่ง และการจัดการโลจิสติกส์  ทั้งในระดับปฏิบัติงานระดับหัวหน้างานของไทยเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจบริการโลจิสติกส์และภาคอุตสาหกรรม ให้สามารถเพิ่มกำไร และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ  โดยได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเลขที่ กร. 46/2556  ลงวันที่  7 กุมภาพันธ์  2556   ถือว่าเป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกที่ได้รับใบอนุญาตให้เปิดสอนด้านโลจิสติกส์   การจัดการขนส่งสินค้า และการจัดการคลังสินค้า ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนปี 2550
 

โรงเรียนโลจิสติกส์และการจัดการ
อาคารอภิปรัญชญาสกุล 75 ถนนปัญญาอินทรา
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
แก้ไขเพจ
โทรติดต่อ
Tel: 02-175-2986-7
Fax: 02-175-3499