• หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ SLM
  • การสมัครเรียน
  • หลักสูตรและการสอน
  • สมัครสมาชิก
  • หลักสูตรอบรมระยะสั้น
  • ข่าวสารและกิจกรรม
  • ตำรา
  • ติดต่อเรา
ประกาศนียบัตรวิชาการจัดการคลังสินค้า


ระยะเวลารวมตลอดหลักสูตร  ใช้เวลา   96  ชั่วโมง

คุณสมบัติของผู้เรียน   1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

                                     ขึ้นไป

                                     2. อายุไม่ต่ำกว่า  18  ปี

จุดประสงค์  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการคลังสินค้า

            2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะเกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้า

            3. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการคลังสินค้า

            4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ

รายการสอน

บทที่ 1 ลักษณะทั่วไป (ใช้เวลาเรียน 8 ชั่วโมง)

1.1 จริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานคลังสินค้า                                                  

1.2 บทนำของการจัดการคลังสินค้า                                                           

     1.3  การคลังสินค้า การกระจายสินค้า และการจัดการโลจิสติกส์      

     1.4  ความสำคัญของการคลังสินค้า                                                                     

1.5  ประเภทคลังสินค้า                                                                                               

บทที่ 2 การดำเนินงานและการบริหารการคลังสินค้า (ใช้เวลาเรียน  24 ชั่วโมง)

     2.1 ปฏิบัติการงานคลังสินค้า                                                           

              2.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคลังสินค้า

              2.3 การเลือกทำเลที่ตั้ง 

              2.4 การควบคุมสินค้าคงคลัง 

              2.5 ระบบบอกตำแหน่งเก็บสินค้า

2.6 การคำนวณความต้องการเนื้อที่                                                                                                                                                             

บทที่ 3 สิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องมือ และอุปกรณ์คลังสินค้า  (ใช้เวลาเรียน  12 ชั่วโมง)

              3.1 สิ่งอำนวยความสะดวกในคลังสินค้า                                                     

              3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์คลังสินค้า                                                          

3.3 ความปลอดภัยในงานคลังสินค้า                                                          

บทที่ 4 เอกสารและเทคโนโลยีในการคลังสินค้า (ใช้เวลาเรียน  12 ชั่วโมง)

              4.1 การใช้เอกสารคลังสินค้า                                                                    

              4.2 สัญญาเก็บสินค้าในคลังสินค้า                                                                         

              4.3 โปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับงานคลังสินค้า                                   

4.4 เทคโนโลยีสารสนเทศอื่นในคลังสินค้า                                                                 

บทที่ 5 การวัดผลการดำเนินงานขนส่ง  (ใช้เวลาเรียน  12 ชั่วโมง)

     5.1 การวัดผลงานการคลังสินค้า                                                             

              5.2 มาตรการควบคุมการดำเนินงาน                                                        

              5.3 การพัฒนาคุณภาพงานคลังสินค้า                                                        

              5.4 การจัดการต้นทุนคลังสินค้า                                                               

บทที่ 6 การจัดการคลังสินค้าสาธารณะ (ใช้เวลาเรียน  12 ชั่วโมง)

              6.1 การวิเคราะห์ปัจจัยในการวางแผนจัดตั้งคลังสินค้าสาธารณะ     

              6.2 การจัดการองค์การ                                                                                       

              6.3 ขั้นตอนการจัดตั้งคลังสินค้า และจัดเอกสาร                                        

              6.4 การจัดการเอกสารคลังสินค้าสาธารณะ                                                

บทที่ 7 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการคลังสินค้า (ใช้เวลา 16 ชั่วโมง)

              7.1  การศึกษาดูงาน  กิจการคลังสินค้า และกระจายสินค้า                           

              7.2  ปฏิบัติการประสบการณ์วิชาชีพการจัดการคลังสินค้า


การวัดและประเมณผลการศึกษา

                  - สัดส่วนภาคทฤษฎี : ภาคปฏิบัติคติดเป็นร้อยละ 40 : 60

                  - เกณฑ์การตัดสิน ร้อยละ 70

                  - ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

โรงเรียนโลจิสติกส์และการจัดการ
อาคารอภิปรัญชญาสกุล 75 ถนนปัญญาอินทรา
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
แก้ไขเพจ
โทรติดต่อ
Tel: 02-175-2986-7
Fax: 02-175-3499