หลักสูตรวิชา การจัดการโลจิสติกส์ 

ระยะเวลารวมตลอดหลักสูตร ใช้เวลา 152 ชั่วโมง

คุณสมบัติของผู้เรียน

  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.)  ด้านบริหารธุรกิจ 
  2. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี 
จุดประสงค์
  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการโลจิสติกส์
  2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์
  3. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการโลจิสติกส์
  4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ

รายการสอน

บทที่ 1 พื้นฐานโลจิสติกส์   (ใช้เวลาเรียน 24 ชั่วโมง)
         1.1 จริยะธรรมและคุณธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานโลจิสติกส์
         1.2 การจัดการวัสดุ และการวางแผนการผลิต
         1.3 การจัดซื้อและเจรจาต่อรอง
         1.4 การจัดการคลังสินค้า
         1.5 การจัดการขนส่ง
         1.6 การจัดการสินค้าคงคลัง
         1.7 แบบจำลองอ้างอิงในการดำเนินการซัพพลายเชน (SCOR)

บทที 2 บทนำของโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน (ใช้เวลาเรียน 8 ชั่วโมง)
         2.1 การพัฒนาการแนวคิดด้านโลจิสติกส์
         2.2 ความต้องการโลจิสติกส์ทางธุรกิจ
         2.3 การกำหนดโครงร่างโซ่อุปทาน ตาม SCOR

บทที่ 3 การประเมินความสามารถด้านโลจิสติกส์   (ใช้เวลาเรียน 24 ชั่วโมง)
         3.1 การประเมินความสามารถด้านโลจิสติกส์ของกิจการ
         3.2 การประเมินความต้องการผลดำเนินงานของลูกค้า
         3.3 การวิเคราะห์การไหลของวัสดุในกิจกรรมโลจิสติกส์
         3.4 การวิเคราะห์เวลานำของกิจกรรมโลจิสติกส์
         3.5 การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานโลจิสติกส์

บทที่ 4 การวางแผนและการปฏิบัติการโลจิสติกส์   (ใช้เวลาเรียน 60 ชั่วโมง)
         4.1 โครงสร้างการวางแผนโลจิสติกส์
         4.2 การเชื่อมต่อการการไหลของวัสดุและสินค้า
         4.3 การใช้เอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติการโลจิสติกส์
         4.4 การวางแผนและจัดการสินค้าคงคลัง
         4.5 ปฏิบัติการการพยากรณ์อุปสงค์
         4.6 การเชื่อมต่อการการไหลของวัสดุและสินค้า
         4.7 การเลือกทำเลตั้งในงานโลจิสติกส์
         4.8 การวางแผนและปฏิบัติการการจัดซื้อ
         4.9 การวางแผนวัสดุเพื่อการผลิต
         4.10 การวางแผนและปฏิบัติการการคลังสินค้า
         4.11 การวางแผนและปฏิบัติการการขนส่ง
         4.12 ปฏิบัติงานวางแผนวัสดุเพื่อการผลิตในสถานประกอบการ
         4.13 ปฏิบัติการการคลังสินค้าในสถานประกอบการ
         4.14 ปฏิบัติการการขนส่งในสถานประกอบการ

บทที่ 5 อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานโลจิสติกส์   (ใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมง)
         5.1 อุปกรณ์ในงานคลังสินค้าโลจิสติกส์
         5.2 ยานพาหนะและอุปกรณ์ในการขนส่ง
         5.3 การใช้ระบบซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์

บทที่ 6 มาตรฐานและการประเมินผลการเนินงานโลจิสติกส์   (ใช้เวลาเรียน 16 ชั่วโมง)
         6.1 ระบบคุณภาพงานโลจิสติกส์
         6.2 การจัดการความปลอดภัยในงานโลจิสติกส์
         6.3 การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์
         6.4 การวัดผลงานโลจิสติกส์

บทที่ 7 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์   (ใช้เวลาเรียน 24 ชั่วโมง)
         7.1 แนวทางปฏิบัติการที่ดีในการจัดการโลจิสติกส์
         7.2 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์

Mobirise
Address

75 Bang Chan, Khlong Sam Wa, Bangkok 10510, Thailand

Contacts

Email: schooloflogistics75@gmail.com
anl_style@hotmail.com
Phone: 02-175-2986-7
Mobile: 063-218-4998
Fax: 02-175-3499

Designed with Mobirise page builder